English version

REGULAMIN
51 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2016

 1. Festiwal KONTRAPUNKT odbędzie się 15–24 kwietnia 2016 w Szczecinie, część konkursowa 18–23 kwietnia 2016 roku.
 2. Gospodarzami przeglądu są: Teatr Lalek „Pleciuga”, Teatr KANA, Teatr Współczesny i Miasto Szczecin.
 3. Biuro organizacyjne mieści się w Teatrze Lalek „Pleciuga”, 71-405 Szczecin, pl. Teatralny 1, tel. sekr. (91) 44 55 101; BOW (91) 44 55 141; faks (91) 488 31 71, www.kontrapunkt.pl, e-mail: biuro@kontrapunkt.pl
 4. Festiwal przygotowuje Komisja Artystyczna w składzie:
  • Anna Garlicka – dyrektor festiwalu, członek Komisji Artystycznej
  • Arkadiusz Buszko – członek Komisji Artystycznej
  • Piotr Ratajczak – członek Komisji Artystycznej
  • Janusz Turkowski – członek Komisji Artystycznej
  • Krzysztof Bizio – konsultant
 5. W zakresie spraw związanych z organizacją Komisję Artystyczną wspiera Komitet Organizacyjny w składzie:
  • Anna Garlicka – zastępca dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
  • Mirosław Gawęda – dyrektor naczelny Teatru Współczesnego
  • Barbara Igielska – dyrektor Zamku Książąt Pomorskich
  • Dariusz Mikuła – dyrektor Teatru KANA
  • Zbigniew Niecikowski – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”
  • Adam Opatowicz – dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego
  • Jacek Jekiel – dyrektor Opery na Zamku
  • Dorota Serwa – dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
  • Agata Stankiewicz – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin
 6. Komisja Artystyczna będzie rozpatrywała zgłoszenia teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych z kraju i zagranicy.
 7. W przeglądzie mogą być prezentowane przedstawienia oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego, których kształt nie musi restrykcyjnie mieścić się w wymienionych poniżej kryteriach, aczkolwiek komisja w pierwszej kolejności będzie rozpatrywała spektakle spełniające następujące warunki:
  • całkowity czas trwania – maksymalnie 90 minut,
  • liczba wykonawców – do 6 osób,
  • warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni, stosunkowo mała scenografia, łatwa do zmontowania w krótkim czasie.
 8. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie zapisu DVD z nagraniem spektaklu (lub podanie linku umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu za pośrednictwem internetu) oraz wypełnionej ankiety – karty zgłoszenia oznaczającej akceptację warunków zawartych w regulaminie, a także planu technicznego (tzw. ridera), do 15 listopada 2015 roku pod adresem biura organizacyjnego. Dopuszcza się możliwość zgłoszenia przedstawienia mającego premierę po tym terminie.
 9. Zgłaszający jest zobowiązany umożliwić członkom Komisji Artystycznej obejrzenie zgłoszonego spektaklu do 15 stycznia 2016 roku w terminach uzgodnionych z biurem organizacyjnym oraz w razie konieczności – zapewnienie zakwaterowania po spektaklu.
 10. Komisja Artystyczna rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym do 10 marca 2016 roku.
 11. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb katalogu festiwalowego oraz do zapoznania się i akceptacji proponowanego przez organizatorów miejsca prezentacji (wraz z planem widowni). Po zaakceptowaniu proponowanego miejsca prezentacji i widowni Regulamin nie dopuszcza możliwości zmiany. Teatr ma prawo do specjalnych wymogów technicznych jedynie w przypadku wizyty technicznej. W przypadku braku wizyty technicznej teatr jest zobowiązany do akceptacji warunków zaproponowanych przez organizatora. Prosimy także o nadesłanie nagrania fragmentu przedstawienia (do 3 minut) w formacie umożliwiającym edycję w celu ewentualnego umieszczenia na stronie internetowej lub w materiale filmowym przeglądu oraz innych materiałów promocyjnych. Biuro organizacyjne nie zwraca nadesłanych materiałów.
 12. Organizatorzy zapewniają obsługę zgodnie z wymogami zgłoszonymi przez zespół.
 13. Zespół uczestniczący w przeglądzie jest zobowiązany do do jedno- lub dwukrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia (uzależnione od przestrzeni). Prezentacji będą towarzyszyły napisy w języku angielskim, w związku z tym prosimy o dostarczenie do biura organizacyjnego przetłumaczonego tekstu przedstawienia w formie prezentacji Power Point. Koszty związane z udziałem zespołu w przeglądzie będą przedmiotem negocjacji między biurem organizacyjnym a poszczególnymi zespołami. Komisja Artystyczna zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego spektaklu w czasie trwania przeglądu po zawarciu odrębnej umowy z zespołem. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w przeglądzie.
 14. Na zakończenie każdego dnia jest planowane spotkanie twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi.
 15. Biuro organizacyjne zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy wykonawcom i maksymalnie pięciu osobom obsługi oraz zwrot kosztów podróży. Przyjazd i zakwaterowanie dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru. W przypadku zespołów liczących ponad dziesięć osób organizatorzy zapewniają sobie prawo do zakwaterowania zespołu w dwóch hotelach średniej klasy.
 16. Główną nagrodą festiwalu jest Wielka Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu publiczności.
 17. Pozostałe nagrody przyznaje jury.
 18. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy 51 PTMF KONTRAPUNKT przyznają własną nagrodę. Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim porozumieniu z Komisją Artystyczną lub oddać je do dyspozycji jury.
 19. Przypadki uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Komisja Artystyczna 51 Przeglądu Teatrów Małych Form.

Komisja Artystyczna
51 PTMF KONTRAPUNKT 2016
w Szczecinie

Tekst regulaminu w formacie PDF jest dostępny tutaj.