Regulamin 2019

Informujemy, że zamknęliśmy nabór spektakli do 54 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019. Dziękujemy za nadesłane propozycje. Spektakle zakwalifikowane do tegorocznego Przeglądu KONTRAPUNKT 2019 zostaną przedstawione w programie, publikowanym od 22.03.2019, od godz. 12.00.


REGULAMIN 54. Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2019

 1. Termin: 54. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT odbędzie się w dniach
  6-13 maja 2019 roku z prologiem 29 kwietnia 2019 r.
 2. Kontakt: Sekretariat Przeglądu: Agata Lewandowska, tel. 607 925 999,
  e-mail:  biuro@kontrapunkt.pl
  adres pocztowy:
  Sekretariat PTMF KONTRAPUNKT Dom Kultury „13 MUZ”, pl. Żołnierza Polskiego 2,
  70-551 Szczecin
 3. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT składa się z: głównego nurtu konkursowego, Off Kontrapunktu, wydarzeń towarzyszących.
 4. Program Przeglądu przygotowuje Zespół Programowy w składzie: Paweł Niczewski – przewodniczący, Dagmara Gumkowska, Maciej Litkowski, Marek Sztark.
 5. Program Off Kontrapunktu przygotowuje zespół powołany przez Ośrodek Teatralny KANA w Szczecinie.
 6. Zespół Programowy będzie zapraszać wybrane przez siebie spektakle oraz rozpatrywać zgłoszenia teatrów, producentów i twórców spektakli.
 7. W głównym nurcie konkursowym mogą być prezentowane przedstawienia oparte na wszelkich możliwych formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego, których kształt nie musi restrykcyjnie mieścić się w wymienionych poniżej kryteriach, aczkolwiek Zespół Programowy w pierwszej kolejności będzie rozpatrywał spektakle spełniające następujące warunki: całkowity czas trwania – maksymalnie 90 minut, liczba wykonawców – do 6 osób, warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni, stosunkowo niewielka scenografia, łatwa do zamontowania w krótkim czasie.
 8. Zgłoszenie spektaklu odbywa się poprzez przesłanie w wersji elektronicznej (na adres biuro@kontrapunkt.pl):
  – opisu spektaklu (min. tytuł, reżyseria, odsada) wraz z planem technicznym (tzw. riderem),
  – dokładnego kosztorysu oraz dostępu on-line do nagrania spektaklu
  umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu,
  – materiałów promocyjnych: programy, zdjęcia podpisane i opisane, na potrzeby prasy, zdjęcia w wersji elektronicznej (jpg) z podanym imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.
 9. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 31 marca 2019 roku.
 10. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.
 11. Zgłaszający jest zobowiązany umożliwić członkom Zespołu Programowego obejrzenie zgłoszonego spektaklu do 31 marca 2019 roku w terminach uzgodnionych z sekretariatem festiwalu oraz w razie konieczności – zapewnienie zakwaterowania po spektaklu.
 12. Zespół Programowy będzie rozpatrywał propozycje sukcesywnie, wraz z nadsyłaniem zgłoszeń.
 13. Informacja o zakwalifikowaniu spektaklu zostanie przekazana zainteresowanym do 31 marca 2019 roku.
 14. Producent (podmiot reprezentujący twórców, wykonawców i dysponentów praw) zakwalifikowanego i zaproszonego spektaklu jest zobowiązany do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych niezbędnych do wydania informatora festiwalowego oraz nagrania fragmentu przedstawienia (do 3 minut), w formacie umożliwiającym edycję w celu ewentualnego mieszczenia na stronie internetowej lub w materiale filmowym Przeglądu. Organizator festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów.
 15. Producent zakwalifikowanego spektaklu jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji proponowanego przez organizatorów miejsca prezentacji (wraz z planem widowni). Po zaakceptowaniu proponowanego miejsca prezentacji i widowni organizator festiwalu nie dopuszcza możliwości zmiany.
 16. Producent spektaklu ma prawo do spełnienia specjalnych wymogów technicznych jedynie w przypadku wizyty technicznej. W przypadku braku wizyty technicznej producent jest zobowiązany do akceptacji warunków zaproponowanych przez organizatora.
 17. Organizator Przeglądu zapewnia obsługę spektaklu zgodnie z wymogami zgłoszonymi na piśmie przez producenta spektaklu.
 18. Spektakl zaproszony do głównego nurtu konkursowego Przeglądu powinien być zaprezentowany przynajmniej 300 widzom. Producent spektaklu zagwarantuje taką możliwość.
 19. Koszty związane z prezentacją spektaklu i udziałem zespołu w Przeglądzie będą przedmiotem negocjacji między Organizatorem Przeglądu, a Producentem spektaklu.
 20. Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego spektaklu, w czasie trwania Przeglądu, po zawarciu odrębnej umowy z Producentem.
 21. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywa Producent spektaklu uczestniczącego w Przeglądzie.
 22. Na zakończenie każdego dnia Przeglądu planowane jest spotkanie twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi.
 23. Sekretariat Przeglądu zapewnia wykonawcom i niezbędnym osobom
  obsługi zakwaterowanie w hotelach średniej klasy oraz zwrot kosztów podróży. Przyjazd i zakwaterowanie dodatkowych osób odbywa się na koszt Producenta spektaklu. W przypadku zespołów liczących ponad dziesięć osób organizatorzy zapewniają sobie prawo do zakwaterowania zespołu w dwóch hotelach średniej klasy.
 24. Główną nagrodą Przeglądu jest Wielka Nagroda Publiczności – Grand Prix Kontrapunktu przyznana w wyniku plebiscytu publiczności.
 25. Plebiscyt publiczności jest dwuetapowy. Pierwszy etap odbywa się po prezentacji spektaklu: widzowie przyznają spektaklowi ocenę punktową (od 0 do 10 pkt) wypełniając specjalny kupon i wkładając go do urny. Średnia ocen ma wagę 80%. Drugi etap odbywa się przed spotkaniem finałowym Przeglądu: widzowie wybierają jeden spektakl spośród wszystkich zaprezentowanych w konkursie. Wynik tego głosowania ma wagę 20%. Wynik plebiscytu jest sumą ważoną średniej oceny spektaklu i głosów z drugiego etapu plebiscytu.
 26. Pozostałe nagrody przyznaje jury.
 27. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy 54 PTMF KONTRAPUNKT 2019 mogą przyznać własną nagrodę. Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim porozumieniu z Zespołem Programowym lub oddać je do dyspozycji jury.
 28. Przypadki uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Zespół Programowy 54 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT.
 29. Zespół Programowy 54 PTMF KONTRAPUNKT 2019 w Szczecinie