Chorych nawiedzać (SzczOdra)

Siedem aktów miłosierdzia

Miejsce

Marina Gocław, ul. Lipowa 5/6

grafika na zielonym tle

Performatywnie o… Odrze. Zapraszamy do Mariny Gocław, by przyjrzeć się miastu od strony wody. Wraz ze specjalistami porozmawiamy o bioróżnorodności i naturalnych walorach Odry, również w kontekście niedawnej katastrofy ekologicznej. 

Odra, pozornie wpisana w tożsamość Szczecina, od lat płynie odrębnym, choć nie własnym nurtem, pozostając poza obszarem codziennej miejskiej świadomości. Według słownikowej definicji szczodra to „ta, która obdarowuje obficie”. Punktami wyjścia w naszych rozważaniach będą więc kwestie potencjału tkwiącego w owej obfitości, ale także granice i różnice pomiędzy darem i eksploatacją, protekcją i protekcjonalizmem, podmiotowym i przedmiotowym, osadzone w kontekście sąsiedztwa rzeki i innych żywych organizmów. 

Działania nawiązują do katastrofy ekologicznej na Odrze z 2022 roku i wspierają ideę powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

 

Kto organizuje? 
Weronika Fibich, Rafał Foremski i Paula Rudź, działacze związani z Ośrodkiem Teatralnym Kana

Dla kogo? / Jak wziąć udział?
Akcja zostanie powtórzona pięciokrotnie, w godzinach 14.00-19.00. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Wydarzenie bezpłatne. 

Zapisy: 57.kontrapunkt@gmail.com

 

Mapa wydarzeń

 


 

Inspirując się obrazem Caravaggia „Siedem aktów miłosierdzia” na nowo przyjrzyjmy się jednemu z kanonicznych konceptów etycznych. Do współpracy zaprosiliśmy artystów_stki reprezentujące różne dziedziny sztuki i filozofie tworzenia, osoby z różnych grup społecznych – aktywistów_stki, dziennikarzy_rki, a także naszych zachodnich sąsiadów_dki. Być może miłosierdzie, odwołujące się wprost do naszych uczuć, emocji i postaw, jest tym, czego w dobie konfliktów i nierówności potrzebujemy.

Wydarzenie w ramach projektu „Transgraniczne spotkania kulturalne – 7 aktów miłosierdzia". Zapraszamy na serię otwartych wydarzeń artystycznych skierowanych do wszystkich mieszkanek i mieszkańców naszego regionu w dniach 19-21 kwietnia. 

Wydarzenia poprzedzają warsztaty u partnera projektu Fordererverein Gusthaus Ramin e.V. w Raminie. Celem projektu jest wzmocnienie włączenia społecznego i innowacji społecznych poprzez integrację środowisk polsko-niemieckich. Rezultatem projektu jest ułatwienie transgranicznego dostępu do oferty kulturalnej mieszkańcom pogranicza i wzmocnienie włączenia społecznego.

Dofinansowanie z EFFR: 50 000,00 EUR

Udział własny: 13 660,00 EUR

Koszty całkowite: 63 660,00 EUR

logotyp programu Interreg

Eine Aktion, die aus mehreren Performances über die Oder besteht. Eingeladene Fachleute sprechen über die natürlichen Qualitäten des Flusses und seine biologische Vielfalt und thematisieren die jüngste Umweltkatastrophe. Auf dem Programm stehen: ein Ausflug mit einem  Reiseführer zu Gocław-Marina, Beobachtung des Algentanzes, ein Aufenthalt in einem Wellnessstudio sowie Entspannung in einer Cocktailbar.

Veranstalter:
Weronika Fibich und Rafał Foremski, Aktivisten, die mit dem Theaterzentrum Kana verbunden sind.

Für wen? / Wie kann man teilnehmen?
Die Aktion wird fünfmal wiederholt, jeweils für eine Gruppe von 20-30 Personen. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Anmeldung: 57.kontrapunkt@gmail.com

Karte der Ereignisse


 

Im Zusammenhang mit dem Beginn des 57. Internationalen Theaterfestivals KONTRAPUNKT möchten wir Sie zur Eröffnung des Festivals "Grenzüberschreitende Kulturbegegnungen – 7 Akte der Barmherzigkeit" einladen. Im Rahmen des Festivals findet vom 19. bis zum 21. April in Szczecin eine Reihe offener künstlerischer Veranstaltungen statt, die sich an alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Region richten. 

Inspiriert von Caravaggios Gemälde „Sieben Akte der Barmherzigkeit” haben wir Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die verschiedene Kunstbereiche, Methoden und Philosophien des Schaffens vertreten, damit sie selbst eines der kanonischen ethischen Konzepte neu interpretieren. Vielleicht ist Barmherzigkeit, die direkt an unsere Gefühle, Emotionen und Haltungen zurückgreift, das, was wir heute in einer Zeit der Spaltung, der Konflikte, der immensen Gewalt und der Ungleichheit besonders brauchen.

Die Veranstaltungen gehen einem Workshop beim Projektpartner, dem Fordererverein Gusthaus Ramin e.V. in Ramin, voraus. Das Ziel des Projekts ist die Stärkung der sozialen Einbindung und der sozialen Innovationen durch die Integration deutsch-polnischer Kreise. Das Ergebnis des Projekts ist die Erleichterung des grenzüberschreitenden Zugangs zu kulturellen Angeboten für Grenzbewohner und die Stärkung der sozialen Einbindung.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Für einige Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich.

EFRE-Zuwendung: 50 000,00 EUR

Eigenmittel: 13 660,00 EUR

Förderfähige Gesamtkosten (Pauschale): 63 660,00 EUR


logotyp programu Interreg