Regulamin

REGULAMIN 53 Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2018

 1. 53 Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT 2018 odbędzie się 25.05.2018-01.06.2018.
 2. Sekretariat Przeglądu: Agata Lewandowska, tel. 607 925 999, e-mail: biuro@kontrapunkt.pl
  adres pocztowy:

  Sekretariat PTMF KONTRAPUNKT
  Dom Kultury „13 MUZ”
  pl. Żołnierza Polskiego 2
  70-551 Szczecin
 3. Przegląd przygotowuje Rada Artystyczna w składzie:
  • Paweł Niczewski – przewodniczący Rady Artystycznej
  • Arkadiusz Buszko – członek Rady Artystycznej
  • Dagmara Gumkowska – członek Rady Artystycznej
  • Maciej Litkowski – członek Rady Artystycznej
  • Maria Marcinkiewicz-Górna – członek Rady Artystycznej
  • Paulina Neukampf – członek Rady Artystycznej
 4. W zakresie spraw związanych z organizacją Radę Artystyczną wspiera Komitet Organizacyjny w składzie:
  • Anna Garlicka – Zastępca Dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”
  • Mirosław Gawęda – Dyrektor Naczelny Teatru Współczesnego
  • Barbara Igielska – Dyrektor Zamku Książąt Pomorskich
  • Jacek Jekiel – Dyrektor Opery na Zamku
  • Dariusz Mikuła – Dyrektor Teatru KANA
  • Zbigniew Niecikowski – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalek „Pleciuga”
  • Adam Opatowicz – Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego
  • Dorota Serwa – Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie
  • Agata Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin
 5. Rada Artystyczna będzie zapraszać wybrane przez siebie spektakle oraz rozpatrywać zgłoszenia teatrów instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych.
 6. W Przeglądzie mogą być prezentowane przedstawienia oparte na wszelkich istniejących formach wypowiedzi teatralnej, adresowane do widza dorosłego, których kształt nie musi restrykcyjnie mieścić się w wymienionych poniżej kryteriach, aczkolwiek Rada Artystyczna w pierwszej kolejności będzie rozpatrywała spektakle spełniające następujące warunki:
  • całkowity czas trwania – maksymalnie 90 minut,
  • liczba wykonawców – do 6 osób,
  • warunki techniczne – możliwość wystawienia w dowolnej przestrzeni, stosunkowo mała scenografia, łatwa do zmontowania w krótkim czasie.
 7. Zgłoszenie odbywa się poprzez przesłanie w wersji elektronicznej (na adres biuro@kontrapunkt.pl):
  • formularza zgłoszeniowego (znajdującego się na stronie internetowej Przeglądu),
  • planu technicznego (tzw. ridera),
  • dokładnego kosztorysu oraz linku do nagrania spektaklu umożliwiającego obejrzenie pełnej wersji spektaklu za pośrednictwem internetu,
  • materiały reklamowe: programy, zdjęcia podpisane i opisane, na potrzeby prasy, zdjęcia w wersji elektronicznej (jpg) z podanym imieniem i nazwiskiem autora zdjęć.Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia skutecznego wyboru przedstawień, jednak nie później niż do 2 kwietnia 2018 roku. Zakończenie naboru zostanie ogłoszone osobnym komunikatem.
 8. Zgłaszający jest zobowiązany umożliwić członkom Rady Artystycznej obejrzenie zgłoszonego spektaklu do 18 marca 2018 roku w terminach uzgodnionych z sekretariatem festiwalu oraz w razie konieczności – zapewnienie zakwaterowania po spektaklu.
 9. Rada Artystyczna rozpocznie rozpatrywanie propozycji sukcesywnie, wraz z nadsyłaniem zgłoszeń. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym do 13 kwietnia 2018 roku.
 10. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do niezwłocznego nadesłania materiałów informacyjnych i reklamowych dla potrzeb informatora festiwalowego, w tym: nagrania fragmentu przedstawienia (do 3 minut), w formacie umożliwiającym edycję w celu ewentualnego umieszczenia na stronie internetowej lub w materiale filmowym Przeglądu. Sekretariat festiwalu nie zwraca nadesłanych materiałów
 11. Zakwalifikowany zespół jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji proponowanego przez organizatorów miejsca prezentacji (wraz z planem widowni). Po zaakceptowaniu proponowanego miejsca prezentacji i widowni regulamin nie dopuszcza możliwości zmiany. Teatr ma prawo do specjalnych wymogów technicznych jedynie w przypadku wizyty technicznej. W przypadku braku wizyty technicznej teatr jest zobowiązany do akceptacji warunków zaproponowanych przez organizatora.
 12. Organizatorzy zapewniają obsługę zgodnie z wymogami zgłoszonymi przez zespół.
 13. Zespół uczestniczący w Przeglądzie jest zobowiązany do jedno- lub dwukrotnej prezentacji zgłoszonego przedstawienia (uzależnione od przestrzeni). Koszty związane z udziałem zespołu w Przeglądzie będą przedmiotem negocjacji między sekretariatem festiwalu, a poszczególnymi zespołami. Rada Artystyczna zastrzega sobie prawo zorganizowania dodatkowego spektaklu w czasie trwania Przeglądu po zawarciu odrębnej umowy z zespołem. Opłaty z tytułu zawartych umów licencyjnych o wykorzystanie praw autorskich pokrywają zespoły uczestniczące w Przeglądzie.
 14. Na zakończenie każdego dnia jest planowane spotkanie twórców prezentowanych przedstawień z publicznością i zaproszonymi gośćmi.
 15. Sekretariat festiwalu zapewnia zakwaterowanie w hotelach średniej klasy wykonawcom i maksymalnie pięciu osobom obsługi oraz zwrot kosztów podróży. Przyjazd i zakwaterowanie dodatkowych osób odbywa się na koszt teatru. W przypadku zespołów liczących ponad dziesięć osób organizatorzy zapewniają sobie prawo do zakwaterowania zespołu w dwóch hotelach średniej klasy.
 16. Główną nagrodą Przeglądu jest Wielka Nagroda Publiczności przyznana w wyniku plebiscytu publiczności.
 17. Pozostałe nagrody przyznaje jury.
 18. Dziennikarze i krytycy teatralni akredytowani przy 53 PTMF KONTRAPUNKT 2018 mogą przyznać własną nagrodę. Osoby prawne i fizyczne mogą wręczać ufundowane przez siebie nagrody po uprzednim porozumieniu z Radą Artystyczną lub oddać je do dyspozycji jury.
 19. Przypadki uzasadnionego odstępstwa od niniejszego regulaminu bądź ewentualne kwestie sporne rozstrzyga Rada Artystyczna 53 Przeglądu Teatrów Małych Form.

Rada Artystyczna
53 PTMF KONTRAPUNKT 2018 w Szczecinie

Tekst regulaminu w formacie PDF jest dostępny tutaj.